جایگاه سوم ایران در جدول توزیع مدال‌ها - برگزیده ها