جایزه نقدی اتحادیه جهانی کشتی برای ۴ فرنگی کار ایران - برگزیده ها