جاکوب زوما به دلیل وضعیت جسمانی آزاد شد - برگزیده ها