«جان سخت» مثل ثریا آقایی؛ باید ثریاهای زیادی بسازم! - برگزیده ها