جانباختن یک نفر و مصدومیت ۲ تن در سه تصادف پایتخت - برگزیده ها