جام جهانی در روز هفدهم/ سوپر یاسین بونو! - برگزیده ها