ثروت همانند خون در رگهایم جریان دارد! - برگزیده ها