ثبت نخستین مرگ بر اثر امیکرون در آلمان - برگزیده ها