ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است - برگزیده ها