تیم ریکرو ایران عازم سلیمانیه عراق شد - برگزیده ها