تیراندازان از رسیدن به فینال تفنگ سه وضعیت بازماندند - برگزیده ها