تکمیل اجرای طرح مزایده ۶ هزار محدوده معدنی در آینده نزدیک - برگزیده ها