تکلیف داروخانه های منتخب برای توزیع تمام وقت داروهای کرونا - برگزیده ها