تولید ملی در مسیری بی‌سرانجام/دست بانک‌ها در جیب تولیدکنندگان - برگزیده ها