تولید دارو و تجهیزات پزشکی گام مهم وزارت بهداشت است - برگزیده ها