توقف برادران عالمیان در یک قدمی کسب مدال در مسابقات قطر - برگزیده ها