توضیح هیات فوتبال خوزستان درباره عدم استقبال از زهره کودایی - برگزیده ها