توضیح زاکانی درباره اقدامات شهرداری برای مقابله با آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل و نقل - برگزیده ها