توصیه متواتر پدر رئیس قوه قضائیه به او چه بود؟ - برگزیده ها