توئیت دردسر ساز کارلسن/ سقوط تاج و تخت کارلسن توسط استعدادهای جوان - برگزیده ها