تهران و مسکو محدودیتی در زمینه همکاری نظامی-فنی ندارند - برگزیده ها