تنها به مسائل مربوط به خود فکر کردم و به موفقییت رسیدم - برگزیده ها