تمهیدات «بلد» برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا و مقابله با امیکرون - برگزیده ها