تملک دائمی سالن هفتم تیر پس از بازسازی میلیاردی فدراسیون کشتی - برگزیده ها