تمرین تیم ملی در تهران بدون بازیکنان دیدار با امارات - برگزیده ها