تمجید FIBA از ستاره جوان بسکتبال ایران/ امینی: الگوی من صمد است - برگزیده ها