تمجید فدراسیون جهانی از مهره کلیدی والیبال ایران در تیم پیکان - برگزیده ها