تمامی بحران هارا به خوبی مدیریت کردم و میلیونر شدم - برگزیده ها