تلاش نفتالی بنت برای گسترش شهرک‌سازی‌ها به منظور جلوگیری از فروپاشی دولت خود - برگزیده ها