تقابل ۵۵ بازیکن برای ۲۶ بلیت جام جهانی - برگزیده ها