تغییرات قیمت برنج ایرانی متأثر از خشکسالی بوده است - برگزیده ها