تغییرات اقلیمی و افزایش دما، عوامل افزایش تاثیرگذاری مانسون بر ایران - برگزیده ها