تعطیلی مراکز رادیولوژی به خاطر گرانی تجهیزات دور از انتظار نیست - برگزیده ها