تعداد واکسینه شدگان به ۵۰ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسید - برگزیده ها