تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ کاهش شهرهای آبی رنگ - برگزیده ها