تصویب پاداش برابر برای زنان ورزشکار آمریکایی - برگزیده ها