تصویب طرح «جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر تهران» - برگزیده ها