تصویب اساسنامه جدید در مجمع فوق‌العاده فدراسیون انجمن‌های ورزشی - برگزیده ها