تصادف و حریق خودروها در نیجریه ۲۰ قربانی گرفت - برگزیده ها