تصادف مرگبار تریلی کمرشکن و ۷ خودرو در جنوب تهران - برگزیده ها