تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی نحوه محاسبه قبوض برق - برگزیده ها