تشکیل کارگروه همکاری بین شرکت شهر سالم و اورژانس تهران - برگزیده ها