تشریح اقدامات دولت چین در مقابله با کرونا از زبان سفیر این کشور در ایران - برگزیده ها