"تسلط دولت بر مهمترین پرونده‌های سیاسی و اقتصادی" از نگاه شمخانی - برگزیده ها