تساوی پرسپولیس و تراکتور در نیمه نخست - برگزیده ها