تزریق یک میلیون و ۲۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها