تزریق واکسن کرونا در ایران از مرز ۶۰ میلیون دوز گذشت - برگزیده ها