تزریق واکسن کرونا به ۹۰ درصد از سربازان پلیس پایتخت - برگزیده ها