ترخیص مدیر فنی تیم ملی هندبال از بیمارستان اردنی بعد از یک ماه - برگزیده ها