ترامپ به رژه نظامی طالبان با تسلیحات آمریکایی واکنش نشان داد - برگزیده ها